Κάθε εφαρμογή που αναπτύσσει η ITmaker και κάθε site που ανεβάζει στοInternet ενσωματώνουν πρωτόκολλα ασφαλείας ώστε να εξασφαλίζεται το περιβάλλον λειτουργίας. 


Κανένα χαρακτηριστικό δεν αφήνεται στην τύχη, καμία λειτουργία δεν μένει χωρίς έλεγχο, κανένας χρήστης ή επισκέπτης δεν μπορεί να παραβεί την ιεραρχία και τα επιτρεπτά επίπεδα πρόσβασης.

 


Για την επίτευξη των πρωτοκόλλων ασφαλείας οι προγραμματιστές της ITmakerχρησιμοποιούν utilities υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις και αναβαθμίζουν κάθε φορά που χρειάζεται τους κώδικες των πρωτοκόλλων.